Ceny - ubytovanie

Neprehliadnite naše akciové ponuky! Či je leto, či je zima, akcia vždy pripravená! Pre rodiny, jednotlivcov, seniorov aj romantikov...

Cenník , storno podmienky, ochr.os.údaj...nižšie : 

  

 

Rezervujte si leto s polopenziou v predstihu na týždeň s cenou šitou na mieru alebo si vyberte z našej ponuky 

 Všetky pobytové balíky nájdete v cenníku - Akciové ponuky 

                   Ubytovanie v 2 a 3posteľových izbách 

    Ubytovanie 1 noc s raňajkami v izbách              
Dospelá osoba      
Dieťa od 4 - 15 rokov             
Dieťa do 2,99 rokov zdarma    xxxxxx

  Ubytovanie 1noc s polopenziou v 2 a 3 posteľových izbách

Dospelá osoba € , dieťa do 15r. €

             Ubytovanie v 2 izbových apartmánoch pre 4 osoby 

Ubytovanie 1 noc s raňajkami -  € / 2 x dospelá osoba ,  2x dieťa 

                                           - €/2x dospela  osoba , 3xdieťa 

Ubytovanie na 1 noc s polopenziou - € /2x dosp. osoba 2x dieťa 

                                      - / 2x dosp. osoba, 3xdieťa 

 

 
   
                  .....  Ubytovanie v zrube Niki .......  

2x dospelá osoba , 1x dieťa do 3,99r.€/noc

 2x dospelá osoba 1x dieťa do 15r. €/noc / 

2x dospelá osoba 2x dieťa do 15r. €/noc 

2x dospelá osoba 3xdieťa do 15r. €/noc 

 

 Raňajky 10,-€ dospelá osoba a  8,€/dieťa do 15r. 

Večera 20€/osoba,deň

 

 

 

 V cene nie je započítaná daň z ubytovania 0,8€/osoba staršia ako 15r. , noc 

Raňajky: švédsky stôl.
Večera: polievka, hlavný chod (výber z 2 druhov jedál) a múčnik.
Dieťa do 2.99 rokov bez nároku na lôžko a stravu.
Príplatok za neobsadené lôžko v prípade rezervácie izby jednou osobou je 15€/noc.
 Skibus zdarma.

Ochodné podmienky a GDPR

GDPR

Odo dňa 25. mája 2018 sa riadi  ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike  novými pravidlami.Tieto nové pravidlá vychádzajú z  európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, nositeľ osobných údajov, teda je ňou napr. zákazník, kontaktná osoba zákazníka, záujemca (ďalej len „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, teda konkrétne my Milan Zoričák Ždiar 348 05955 ICO : 41010264 a Andrea Zoričáková Ždiar 348 05955 IČO: 47813369

Sprostredkovateľom je zmluvný partner prevádzkovateľa poskytujúci pre prevádzkovateľa určité služby, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov v mene prevádzkovateľa.

 

Ochrana OU
Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu údajov poskytnutých v rezervačnom formuláre,ak bude takyto formulár zriadený alebo v rozsahu, ktoré mu budú poskytnuté inou formou / e-mail. tel. , osobne /  a to meno, priezvisko, adresa, štát pobytu, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom, alebo na vybavenie žiadosti klienta o informácie pred poskytnutím  služieb prevádzkovateľom, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania.
Klient poskytnutím svojich údajov ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých údajov na účely pre ktoré boli poskytnuté , na účely s cieľom vybavenia požadovanej rezervácie a na marketingové účely. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu 5 rokov.
Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže klient kedykoľvek odvolať, a to  v každom marketingovom emaily od prevádzkovateľa, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne.
V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
 Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych osobných údajov,  právo na obmedzenie  spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,  právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo  ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov,elektronickej forme, čitateľnom formáte .
V prípade, že si u prevádzkovateľa uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa.

 

 

Zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
- prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
- zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
- uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
- v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
- ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníkoch prevádzkovateľa;
- detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti 
- pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu v dohodnutej výške % z celkovej ceny pobytu;
- v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;                        
- zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
- zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
- zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
- zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
- osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
- zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
- zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
- v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
- pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu - 0% z ceny pobytu 
29 - 14 dní pred začiatkom pobytu - 30% z ceny pobytu 
13 - 1 deň pred začiatkom pobytu - 40% z ceny pobytu
V prípade skrátenia pobytu počas pobytu 100% z ceny pobytu

Share
Czech English German Hungarian Polish Russian